ما با هم هستیم

 یکی: ما با هم مشتری هستیم 

مشتری از شرکت Gokai بازدید می کند

مشتری از غرفه نمایشگاه ما بازدید می کند

دو: ما با هم کار می کنیم

سه: ما با هم شام می خوریم

چهار: ما با هم سفر می کنیم


زمان ارسال: 29-دسامبر -2020