نمایشگاه

نمایشگاه SGIA 2017

نمایشگاه 2018 SGIA

نمایشگاه SGIA 2019

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

SGI دبی -2016

SGI دبی -2017

SGI دبی -2018

SGI دبی -2019

SGI دبی -2020

SIGN CHINA 2015 در شانگهای

SIGN CHINA 2016 در شانگهای

SIGN CHINA 2017 در شانگهای

ثبت نام چین 2018 در شانگهای

امضای چین 2019 در شانگهای

امضای چین 2020 در شانگهای

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فناوری و تبلیغات SHANGHAI

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی فناوری و تبلیغات SHANGHAI